Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Praktijk Kijk Oudercoaching en Opstellingen is opgericht door Merel Holleman, gevestigd in Nijmegen en staat ingeschreven als Praktijk Kijk! onder KVK nummer 66429056

De coachingsgesprekken kunnen op verschillende locaties plaatsvinden.
Op het praktijkadres in Nijmegen
Op het thuisadres van de cliënt                                                                                                                                          Bij Cordium – Centrum voor groei & ontwikkeling- aan de Ruyterstraat 675 in Nijmegen. 

Samen met cliënt kijk ik naar de mogelijkheden en de wens van cliënt. Indien we afspreken op het adres van de cliënt en er is sprake van een (langere) reistijd zal een eventuele reiskostenvergoeding vooraf besproken worden.

2. Verhindering
Gelieve een afspraak uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen, telefonisch of via e-mail. Zonder tijdige afzegging wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

3. Tarieven
De tarieven voor coachingsgesprekken en voor online programma’s staan bij ieder aanbod, onderaan de pagina vermeld.

De vermelde bedragen zijn exclusief BTW, ik breng geen BTW in rekening. (KOR)

Tariefswijzigingen van coachingsgesprekken worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op de website. Tussentijds kort overleg (telefonisch of via e-mail) is bij de begeleiding inbegrepen. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan wordt er een afspraak gemaakt tegen het daarvoor geldende tarief.
De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

4. Facturering en betaling
Factuur dient te worden voldaan binnen 8 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL78KNAB0402091728 t.n.v. M. Holleman, o.v.v. naam en factuurnummer.
Na elke individuele sessie wordt een factuur gestuurd of volgens afspraak een keer per maand.
Online programma’s dienen vooraf betaald te worden.

5. Aansprakelijkheid
Voor lichamelijke en psychische klachten, raad ik aan, in eerste instantie contact op te nemen met de huisarts. Ik sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk Kijk.

6. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Praktijk Kijk is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders gevraagd een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

7. Vertrouwelijkheid
Praktijk Kijk is verplicht om alle vertrouwelijk verkregen informatie van cliënt of uit andere niet openbare bronnen geheim te houden.
In het belang van de uitvoering van de coaching zal uitsluitend met toestemming van de cliënt informatie worden uitgewisseld met derden. Hiervoor dient een toestemmingsverklaring te worden ondertekend.
In het geval van dreigend gevaar voor cliënt, voor mijzelf of voor derden heb ik het recht om informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien Praktijk Kijk op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan cliënt geen schadevergoeding of schadeloosstelling van Praktijk Kijk eisen.

8. Verslaglegging en archivering
Praktijk Kijk is niet wettelijk verplicht om de consulten vast te leggen, maar zal daarentegen wel een dossier per cliënt aanmaken en in eigen administratie archiveren. In het dossier worden alleen die gegevens opgenomen die kunnen worden aangemerkt als relevant voor en dienend tot het doel van de begeleiding.
Het dossier is vertrouwelijk en voor eigen gebruik en kan ten alle tijde door de cliënt worden ingezien.

9. Klachtenprocedure
Als coach en opsteller zal ik alles in het werk stellen om cliënt zo goed mogelijk te begeleiden. Het kan toch voorkomen dat cliënt een klacht heeft. Wanneer cliënt rechtstreeks in diens belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend. Wanneer cliënt de klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor cliënt en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.

Praktijk Kijk is verbonden aan Stichting kwaliteitsregister Jeugd. Wanneer we er samen niet uit komen kan cliënt een tuchtklacht indienen bij deze stichting. Voor meer informatie: www.skjeugd.nl

10. Overig
Praktijk Kijk stelt geen diagnoses. Mocht tijdens de coaching blijken dat cliënt andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan het voorkomen dat ik zal doorverwijzen naar een andere hulpverlener.

Chat openen
1
Hallo, leuk dat je hier bent! Waarmee kan ik je helpen?